LEARN TURKISH BY YOURSELF

http://www.turkishfree.webs.com

TURKISH LANGUAGE LESSONS I                                            

 

 

 

 

 Example isn’t another way to teach, it is the only way to teach.

Albert Einstein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 THE ALPHABET AND THE SOUNDS

 

 

 

Letter

 

Pronounced 

like

Note

Letter

Pronounced 

like

Note

A a

 But, cup etc.

 

M m

 Man, mother etc.

 

B b

 But, bee etc.

 

N n

 Nail, nap etc.

 

C c

 John, George etc.

 

O o

 Ostrich, otter etc.

 

 

Ç ç

 

 Check, chip etc.

 

 

Ö ö

 

 "Ö" is a sound between the Turkish "i" and "o"

D d

 Do, deal etc.

 

P p

 Push, pool etc.

 

E e

 Pet, pen etc.

 

R r

 

 Pronouncing the Turkish "r" the tongue touches the alveolar ridge unlike the English "r" where the ridge is only approached

F f

 Fan, Fish etc.

 

S s

 Season, sun etc.

 

 

G g

 

 Go, gull etc.

 

 

Ş ş

 

 Sharp, shop etc.

 

 

Ğ ğ

 

 "Ğ" just makes the preceding sound longer.

 

T t

 

 Tiger, top etc.

 

H h

 Hear, hole etc.

 

U u

 Put, push etc.

 

 

I ı

 

 Open, worker etc.

 

 

Ü ü

 

 "Ü" is a sound between the Turkish "i" and "u"

 

İ i

 

 Tip, mill etc.

 

 

V v

 

 Vacant, vine etc.

 

 

J j

 

 Measure, treasure etc.

 

 

Y y

 

 You, stay, buy etc.

 

Weak "i"

K k

 King, call etc.

 

Z z

 Zone, vase etc.

 

L l

 Lake, like etc.

 

 

 

 

 

There are also the letters â, û and î which you pronounce as long a, u and i. In Turkish you read as you write, that is to say, the spelling = the pronunciation. The last syllable of every one word is usually stressed.

 

Reading exercise:

Read aloud the words in the table below from left to right:

 

kin

din

pil

zil

kil

dil

bil

sil

bir

  iki

tek

pek

denk

kel

ten

ben

sen

net

el

en

tok

o

ot

ok

top

ol

ton

toz

kol

bol

bal

kan

at

ak

al

ad

af

an

ah

un

us

uf

ut

uz

kut

dur

kurt

kul

cin

cilt

cep

cenk

cam

can

cız

baca

Cuma

ecel

icab

cimri

inci

ceza

incir

cevap

acaba

ancak

acemi

acı

çit

çip

çin

çil

çek

genç

çok

çan

çark

haç

taç

çal

çam

çetin

çekim

çoluk

çokluk

çocuk

alçak

çakı

çiğ

dağ

bağ

çağ

yağ

buğ

iğne

değil

yağmak

yağmur

boğaz

teğmen

bağır

bağım

bağlı

uğur

doğru

sığır

ıs

kıl

ırk

çık

kır

balık

pırıl

balçık

kapı

takım

ısı

akıl

halı

pınar

fırın

ırak

bıçak

çatır

kırmak

çırak

jel

jen

jig

jip

jest

jet

jant

janr

baraj

jale

jul

judo

jön

jüt

bagaj

Japon

jandarma

jurnal

jöle

jüri

öd

ön

öp

öl

öf

ört

örf

ör

höl

döl

göl

dön

kör

öç

ölç

köy

dökmek

dönmek

cömert

çökmek

risk

rint

renk

ret

rot

rol

rap

ram

rab

rant

rast

ray

rey

ruh

ruf

Rum

Rus

rıh

rızk

kara

ün

üs

üt

üz

gür

düz

gün

dün

sür

tür

tüm

pür

güz

üst

üç

ütü

üzüm

sürü

güzel

gümüş

yen

ay

pay

toy

yaz

yak

ya

yat

yas

yal

yan

yap

yar

yay

çay

yok

yık

yüz

kaya

kayak

şik

şip

şiş

şilt

şey

hoş

boş

şah

şad

şak

şan

şans

şık

kış

şu

bağış

gidiş

uçuş

dönüş

 

BASIC EXPRESSIONS

 

 

 

 

OTHER BASIC FORMS VIDEOS

 

 ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

 

 

 

HARMONY OF VOWELS

 

In Turkish the consonant sounds are b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z and the vowel sounds are a, ı, o, u, e, i, ö, ü.

In fact, there are three main types of harmony: one harmony between vowels, one harmony between vowels and consonants and one harmony between consonants. The schema of the vowel harmony can be seen in the table below:

 

 

Unrounded

Rounded

Low

High

Low

High

Back

a

ı

o

u

Front

e

i

ö

ü

 

Some suffixes in Turkish have 2 variants of low vowels (look at the table above), including the vowels “a” and “e” and the other suffixes have 4 variants of high vowels including the vowels “ı”, “i”, “u”, “ü”. For example, if the suffix “-er” (worker, fisher) was a Turkish suffix it would have 2 variants- the low sounds "a" and "e", (without the sounds o and ö as they are not used in suffixes) because it contains the low sound "e" too. In the same way, if “-ing” (going, doing) was Turkish it would have 4 variants: “-ıng”, “-ing”, “-ung”, “-üng”, because the sound "i" is high (look at the table above). Thus, according to the harmony of vowels, we look at the last vowel of the verb for choosing which of these variants of a suffix to fit a verb. For example, the last vowel of the verb “go” is, as seen in the table above, a back vowel. So from the 4 variants of “-ing” (“-ıng”, “-ing”, “-ung”, “-üng”) we chose “-ıng” and “-ung” which also contain back vowels. Then we look again at the table and see that,  “o” in go is rounded as “u” in “-ung”. So the variant “-ung” fits the verb “go” taking the form goung. In a word, for choosing which variant of a suffix will fit certain verb we choose the suffix in accordance with the last vowel of the verb looking firstly if it is back or front and secondly if it is rounded or unrounded.

The Turkish suffix “-a”, “-e” means “to”. For example “okula” means “to school”. You see that “to” is preposition in English, and suffix in Turkish. The words dağ (mountain), dal (branch) will take the variant “a” from the suffix -a/-e and become dağa, dala, because their last vowel is back.

Exercise 1:

Apply the suffix “-ı”, “-i”, “-u”, “-ü” (it means “the” for showing that an object is under the influence of another object) in accordance with the harmony of vowels to the following verbs:

 

Din

Ten

Kan

Kıl

Ok

Buğ

Üst

Güz

Göl

Tüm

Ön

Öd

 

The right answers:

 

Dini

Teni

Kanı

Kılı

Oku

Buğu

Üstü

Güzü

Gölü

Tümü

Önü

Ödü

 

Exercise 2:

Apply the suffix “-a”, “-e” in accordance with the harmony of vowels to the following verbs:

 

Kıl

Ruh

Rızk

Kol

Ön

Göl

Üst

Üç

 

The right answers:

 

Kıla

Ruha

Rızka

Kola

Öne

Göle

Üste

Üçe

 

These both suffixes (“-ı”, “-i”, “-u”, “-ü” and “-a”, “-e”) are stressed.

 

  ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

 

 

 

 

 

 

HARMONY BETWEEN VOWELS AND CONSONANTS

 

If a word ending in “ç”, “p”, “t” or “k” takes a suffix beginning with a vowel, then “ç” becomes “c”, “p” becomes “b”, “t” becomes “d” and “k” becomes “ğ”. For example:

Ağaç ağacı

Cep cebi

Kanat kanadı

Çok çoğu

Some words consisting of a syllable don`t meet this rule: at- atı, kut- kutu, tek- teki etc. Besides, in some words ending in a consonant + k the last becomes “g”: renk- rengi (but not in all words: ırk- ırkı, çark- çarkı etc.). Also in some words’ ends voiced consonant + “ç”, “p”, “t” or “k” and taking a vowel may make the last consonant voiced too: rint- rindi.

 

Exercise:

Apply the suffix “-ı”, “-i”, “-u”, “-ü” to the following verbs:

 

cevap

çok

kurt

cilt

cep

genç

taç

çoluk

alçak

kap

çokluk

yağmak

bıçak

çırak

çocuk

kızak

pabuç

çorap

bant

kanat

barınak

katıp

havuç

 

The rıght answers:

 

Cevap- cevabı

Çok- çoğu

Kurt- kurdu

Uç- ucu

Cilt- cildi

Cep- cebi

Genç- genci

Taç- tacı

Çoluk- çoluğu

Alçak- alçağı

Kap- kabı

Çokluk- çokluğu

Denk- dengi

Bıçak- bıçağı

Çırak- çırağı

Çocuk- çocuğu

Kızak- kızağı

Pabuç- pabucu

Çorap- çorabı

Bant- bandı

Kanat- kanadı

Barınak- barınağı

Katıp- katibi

Havuç- havucu

 

  ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

 

 

 

 

 

 

HARMONY OF CONSONANTS

 

In Turkish there are voiced consonants and their opposed voiceless consonants:

 

Voiced

Voiceless

B

P

C

Ç

D

T

V

F

G

K

J

Ş

Z

S

 

The suffixes beginning with one of these consonants have 2 variants (voiced and voiceless). For example in the use of the suffix -da, -de, -ta, -te (in the meaning of “in, on, at”): if a word ends in a voiceless consonant, this word will take the voiseless variant of the suffix. Examples:

 

Ev + "-da, -de, -ta, -te" evde (house, home→ at home)

Kap + "-da, -de, -ta, -te" kapta (cup→ in a cup)

l + "-da, -de, -ta, -te" gölde (lake in a lake)

Ağaç + "-da, -de, -ta, -te" ağaçta (tree on a tree)

 

 Note: In Turkish bir (meaning a, an) is not often used like in English.

 Note: After vowels a voiced variant of a suffix comes. Example: kedi→ kedide.

Exercise:

Apply the suffix “-da, -de, -ta, -te” to the following words:

 

ad

kap

deniz

göl

kanat

ön

bal

saray

kol

ruh

din

pabuç

cevap

çağ

kır

Rus

ruf

kış

sür

uçuş

yüz

baraj

bağır

kurt

 

The right answers:

 

adda

kapta

denizde

 gölde

kanatta

 önde

 balda

 sarayda

 kolda

 ruhta

dinde

pabuçta

cevapta

 çağda

 kırda

Rus’ta

 rufta

kışta

sürde

uçuşta

yüzde

 barajda

 bağırda

 kurtta

 

  ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMONSTRATİVE PRONOUNS AND THE THIRD PERSON OF THE VERB “İMEK” (BE)

 

 

In Turkish there are three demonstrative pronouns: “Bu”, “Şu” and “O”. “Bu” means “this” (we use it to show something near us), “Şu” means “this” or “that” (we use it to show something near us, but not nearest), “O” means “that” (to show something far from us).

  

 

The form of  the verb “imek” (means “be”) in its third person has 8 variants: -dır, -dir, -dur, dür, -tır, -tir, -tur, -tür. The Turkish word order is Subject + Object + Verb. So if we say “This is a flower” according to the Turkish word order we will say “This a floweris”. As seen “is” becomes a suffix of the object. So in Turkish we say Bu bir çiçektir (= This is a flower). The syllable before “-dır, -dir, -dur, dür, -tır, -tir, -tur, -tür” is stressed.

Other examples:

 

Bu bir limondur (This is a lemon).

Bu bir kedidir (This is a cat).

Bu bir faredir (This is a mouse).

Bu bir tilkidir ( This is a fox).

 

 Note: You don’t have to use bir (a, an). You can just say Bu kedidir. “Bir” is used for stressing the meaning.

 

Exercises:

Make sentences like in the examples above using the words ev (house), leylek (stork), fener (lantern), kalem (pen, pencil), pencere (window), ekmek (bread), peynir (cheese), nehir (river), deniz (sea), gemi (ship), domates (tomato), biber (pepper), muz (banana), adam (man), okul (school), kartal (eagle), yol (way, road), ot (grass), at (horse).

Example: Bu bir evdir. (This is a house)

The right answers:

 

Bu bir leylektir.

Bu bir fenerdir.

Bu bir kalemdir.

Bu bir penceredir.

Bu bir ekmektir.

Bu bir peynirdir.

Bu bir nehirdir.

Bu bir denizdir.

Bu bir gemidir.

Bu bir domatestir.

Bu bir biberdir.

Bu bir muzdur.

Bu bir adamdır.

Bu bir okuldur.

Bu bir kartaldır.

Bu bir yoldur.

Bu bir ottur.

Bu bir attır.

 

If we want to say “This is not a lemon” according to the Turkish word order we will say: “This a lemon notis”. “Not” in Turkish is “değil”; so we say: “Bu bir limon değildir”.

Exercises:

Make negative sentences from the following words:

Ev (house), leylek (stork), fener (lantern), kalem (pen, pencil), pencere (window), ekmek (bread), peynir (cheese), nehir (river), deniz (sea), gemi (ship), domates (tomato), biber (pepper), muz (banana).

Example: Bu bir ev değildir (This is not a house).

The right answers:

 

Bu bir leylek değildir.

Bu bir fener değildir.

Bu bir kalem değildir.

Bu bir pencere değildir.

Bu bir ekmek değildir.

Bu bir peynir değildir.

Bu bir nehir değildir.

Bu bir deniz değildir.

Bu bir gemi değildir.

Bu bir domates değildir.

Bu bir biber değildir.

Bu bir muz değildir.

 

For asking a question we just add the appropriate variant of mı, mi, mu, mü + -dır, -dir, -dur, dür, -tır, -tir, -tur, -tür:

Bu bir limondur (This is a lemon).

Bu limon mudur? (Is this a lemon?)

Exercises:

Make interrogative sentences from the following words:

Ev (house), leylek (stork), adam (man), at (horse), pencere (window), çocuk (little boy or girl), pabuç (slipper), göz (eye), köy (village), göl (lake), gül (rose), taş (stone), muz (banana).

Example: Bu bir ev midir? (Is this a house?).

The right answers:

 

Bu bir leylek midir?

Bu bir adam mıdır?

Bu bir at mıdır?

Bu bir pencere midir?

Bu bir çocuk mudur?

Bu bir pabuç mudur?

Bu bir göz müdür?

Bu bir köy müdür?

Bu bir göl müdür?

Bu bir gül müdür?

Bu bir taş mıdır?

Bu bir muz mudur?

 

The negative questions are formed as follows: değil + mı, mi, mu, mü + -dır, -dir, -dur, dür, -tır, -tir, -tur, -tür. For example: Bu limon değil midir? (Isn’t this a lemon?)

Exercises:

Make negative sentences from the following words:

Ev (house), leylek (stork), fener (lantern), kalem (pen, pencil), pencere (window), ekmek (bread), peynir (cheese), nehir (river), deniz (sea), gemi (ship), domates (tomato), biber (pepper), muz (banana).

Example: Bu bir ev değil midir? (Isn’t this a house?).

The right answers:

 

Bu bir leylek değil midir?

Bu bir fener değil midir?

Bu bir kalem değil midir?

Bu bir pencere değil midir?

Bu bir ekmek değil midir?

Bu bir peynir değil midir?

Bu bir nehir değil midir?

Bu bir deniz değil midir?

Bu bir gemi değil midir?

Bu bir domates değil midir?

Bu bir biber değil midir?

Bu bir muz değil midir?

 

In Turkish we use the question words at the end of a sentence. For example: Bu nedir? = What is this?

 

 

We make a name plural through the appropriate variant of the suffix -lar, -ler. For example limon (lemon)→ limonlar (lemons); ev (house)evler (houses). –Lar, -ler is stressed. Sometimes the sound "n" is used among some words (mostly some prepositions) and -lar, -ler in order to make the pronunciation easier.

 

Read the following texts:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

-Bu nedir? Bu kedi midir?

-Evet. Bu kedidir.

-Şu nedir? Kurt değil midir?

-Hayır. Şu kurt değildir. Şu tilkidir.

-O nedir?

-O kuştur.

 

-Bu nedir?

-Bu faredir. Değil mi?

-Hayır.Bu fare değildir, bu sıçandır.  

-Şu nedir?

-Şu limondur.

-Şu limon değil.  Şu portakaldır.

-O nedir?

-O evdir.

 

 

Bu- this

Ne- what

Kedi- cat

Evet- yes

Şu- this, that

Kurt- wolf

Değil- not

Hayır- no

Tilki- fox

Kuş- bird

 

Fare- mouse

Sıçan- rat

Limon- lemon

 

Portakal- orange

Ev- house
 

 

 

 

 

-Bu nedir? Bu fener midir?

-Evet. Bu fenerdir.

-Şu nedir? Bayrak değil midir?

- Hayır. Şu bayrak değildir. Şu elbisedir.

-O nedir? O kitap değil midir?

-Hayır. O takvimdir.

 

-Bu nedir?

-Bu kalemdir. Değil mi?

-Evet. Bu kalemdir.  

-Şu perde midir?

-Şu perdedir.

-O nedir?

-O penceredir.

-O pencere değil, o portredır.

 

 

 

Bu- this

Ne- what

Fener- lantern

Evet- yes

Şu- this, that

Bayrak- flag

Değil- not

Elbise- wear

Kitap- book

Takvim- calendar

 

Kalem- pen

Perde- curtain

 

Pencere- window

Portre- portrait

 

 

 

 

 

-Bu nedir? Bu ince biber midir?

-Evet. Bu ince biberdir.

- Şu nedir? Domates değil midir?

-Hayır. Şu domates değildir. Şu elmadır.

-O nedir?

-O muzdur.

 

- Bu nedir baba? Büyük bir horoz mudur?

- Hayır. Bu adamdır.

- Şu okul değil midir?

- Evet.  Şu okuldur.

- O nedir?

- O leylektir.

- O leylek değil, o kartaldır.

 

 

Bu- this

Ne- what

ince- thin

Biber- pepper

Evet- yes

Şu- this, that

Domates- tomato

Hayır- no

Elma- apple

O- that

Muz- banana

 

Baba- dad, daddy

Büyük- big

Horoz- cock, rooster

 

Adam- man

Okul- school

Letlek- stork

Kartal- eagle

 

 

 

 

 

-Bu nedir? Bu muz mudur?

-Evet. Bu muzdur.

-Şu nedir? Beyaz elma değil midir?

-Hayır. Şu beyaz elma  değildir. Şu yumurtadır.

-O nedir?

-O domatestir.

 

-Bu nedir?

-Bu bluzdur. Değil mi?

-Hayır.Bu bluz değildir, bu paltodur.  

-Şu nedir?

-Şu kazaktır.

-O nedir?

-O bluzdur.

-O da bluz değil; o yelektir.

 

 

Bu- this

Ne- what

Muz- banana

Evet- yes

Şu- this, that

Beyaz- white

Elma- apple

Değil- not

Hayır- no

Yumurta- egg

Domates- tomato

 

Bluz- blouse

Palto- coat

Kazak- sweater

 

Yelek- waistcoat, vest 

 

 

 

 

-Bu nedir? Bu deniz midir?

-Evet. Bu denizdir.

-Şu nedir?  Tren midir?

-Hayır. Şu tren değildir. Şu gemidir.

-O nedir?

-O kuştur.

 

-Bu tilkidir. Değil mi?

-Hayır.Bu tilki değildir, bu kurttur.  

-Şu nedir? Karga değil midir?

-Evet. Şu karga.

-O leylektir. Değil mi?

-O leylek değil, o akbabadır.

 

 

Bu- this

Ne- what

Deniz- sea

Evet- yes

Şu- this, that

Tren- train

Hayır- no

Değil- not

Gemi- ship

Kuş- bird

 

Tilki- fox

Kurt- wolf

Karga- crow

 

Leylek- stork

Akbaba- vulture

 

 

 

 

 

-Bu nehirdir, değil mi?

-Evet. Bu nehirdir.

-Şu balık mıdır?

-Evet. Şu minik bir balık.

-O nedir?

-O bir tarladır.

 

 

-Bu meyve değil midir?

-Evet.Bu meyvedir.

-Nasıl bir meyve?

-Bu muzdur.  

-Şu nedir?

-Şu domatestir.

-O nedir?

-O limondur.

 

 

Bu- this

Nehir- river

Değil- not

Evet- yes

Şu- this, that

Balık- fish

Minik- very little

Ne- what

Tarla- (corn) field

 

Meyve- fruit

Nasıl- what kind (of)

Muz- banana

Domates- tomato

Limon- lemon

 

 

 

 

 

 

-Bunlar arslanlar değil midir?

-Hayır. Bunlar arslanlar değildir. Bunlar sadece kedilerdir.

-Şunlar nedir? kartallar değil midir?

-Hayır. Şunlar leyleklerdir.

-Onlar nedir?

-Onlar atlardır.

 

-Bunlar nedir?

-Bunlar kurtlardır. Değil mi?

-Hayır. Bunlar kurtlar değildir, bunlar tilkilerdir.  

-Şunlar nedir?

-Şunlar atlardır.

-Onlar nedir?

-Onlar kartallardır.

 

 

 

Bu- this

Arslan- lion

Değil- not

Hayır- no

Sadece- only

Kedi- cat

Şu- this, that

Ne- what

Kartal- eagle

Leylek- stork

O- that

At- horse

 

Kurt- wolf

 

Tilki- fox

  

 

 

 

 

Anne kurt, baba kurt ve yavru kurt:

-Bunlar nedir, anne? Kuzular değil midir?

-Evet, kuzulardır. Kuzular bir yemektir.

-Şunlar nedir? Koyunlar değil midir?

-Evet. Şu koyunlar da yemektir.

-Onlar nedir?

-Onlar tatlılardır.

 

-Bunlar nedir?

-Bunlar kitaplardır. Değil mi?

-Hayır. Bunlar kitaplar değildir, bunlar defterlerdir.  

-Şunlar nedir?

-Şunlar kalemlerdir.

-Onlar nedir?

-Onlar pencerelerdir.

 

 

 

Anne- mother, mummy

Kurt- wolf

Baba- father, daddy, dad

Ve- and

Yavru- very little

Bu- this

Ne- what

Kuzu- lamb

Değil- not

Evet- yes

Bir- a/an

Yemek- eating

Şu- this, that

Koyun- sheep

O- that

Tatlı- dessert

 

Kitap- book

Hayır- no

Defter- notebook

 

 

Kalem- pen

Pencere- window  ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

 

 

 

 

 

 

 

POSITIONS

 

For showing the place in/on/at which someone/something exists or does something the suffix –da, -de, -ta, -te is used, as we had mentioned above. For example denizde = in the sea. The suffix -da, -de, -ta, -te is stressed. Notice that the meaning of “the” is not used in these cases in Turkish.

 Exercises:

Make the following words places of someone/something:

Ev (house), pencere (window), ekmek (bread), peynir (cheese), nehir (river), gemi (ship), bisiklet (bicycle), otobüs (bus), tren (train), araba (car), at (horse), yol (road),  kaya (rock).

For example: ev (house) " evde (in the house)

The right answers:

 

 

Pencerede (on the window)

Ekmekte (in the bread)

Peynirde (in the cheese)

Nehirde (in the river)

Gemide (on the ship)

Bisiklette (on the bicycle)

Otobüste (on the bus)

Trende (on the train)

Arabada (in the car)

Atta (on the horse)

Yolda (on the road)

Kayada (on the rock)

 

Araba yoldadır = The car is on the road. Notice that in front of the subject (the doer of the action) we use nothing unlike English where we use “the”. If we want to make the same sentence negative we again use “değil”. Araba yolda degildir = The car is not on the road. We ask question using mı, mi, mu, mü + -dır, -dir, -dur, dür, -tır, -tir, -tur, -tür at the end of the sentence: Araba yolda mıdır? = Is the car on the road? And for negative queston: Araba yolda değil midir? = Isn’t the car on the road?

 

 

 

Instead of Limonlar masadadırlar (The lemons are on the table) you can just say Limonlar masada.

 

 

♥ Exercises:

Write the following sentences in Turkish:

The man is on the bus. (adam- man; otobüs- bus)

The fish is in the river. (balık- fish; nehir- river)

The stork is in the nest. (leylek- stork; yuva- nest)

The cat is not in the tree. (kedi- cat; ağaç- tree)

The birds are not in the field. (kuş- bird; ova- plain, field)

The cars are not on the road. (araba- car; yol- road)

The train is not in the field. (tren- train; ova- field)

The men are not in the garden. (insan- man; bahçe- garden)

Is the bread on the table? (ekmek- bread; masa- table)

Is the horse in the field? (at- horse; ova- field)

Is the bus on the road? (otobüs- bus; yol- road)

Are the rocks in the mountain? (kaya- rock; dağ- mountain)

Are the birds in the nest? (kuş- bird; yuva- nest)

Isn’t the bycicle on the road? (bisiklet- bycicle; yol- road)

Isn’t the car in the garage? (araba- car; garaj- garage)

Isn’t the man in the house? (adam- man; ev- house)

Isn’t the ship at sea? (gemi- ship; deniz- sea)

Aren’t the horses in the field? (at- horse; ova- field, plain)

Aren’t the birds in the tree? (kuş- bird; ağaç- tree)

Isn’t the man on the rock? (adam- man; kaya- rock)

 

The right answers: 

Adam otobüstedir.

Balık nehirdedir.

Leylek yuvadadır.

Kedi ağaçta değildir.

Kuşlar ovada değildirler.

Arabalar yolda değildirler.

Tren ovada değildir.

İnsanlar bahçede değildirler.

Ekmek masada mıdır?

At ovada mıdır?

Otobüs yolda mıdır?

Kayalar dağda mıdırlar?

Kuşlar yuvada mıdırlar?

Bisiklet yolda değil midir?

Araba garajda değil midir?

Adam evde değil midir?

Gemi denizde değil midir?

Atlar ovada değil midirler?

Kuşlar ağaçta değil midirler?

Adam kayada değil midir?

 

 

 

 

Read the following texts:

 

 

 

-Anne resimde bunlar nedir?

-Bunlar minik balıklardır.

-Balıklar nerededir?

-Onlar nehirdedir.

-Yani suda mıdırlar?

-Evet. Onlar sadece sudadır.

-Ya bu renkli hayvanlar nedir? Kediler midir?

-Evet bunlar  kedilerdir. Bu kediler kaplanlardır.

-Kaplanlar nerededir?

-Kaplanlar ormanlardadır.

-Hangi diğer hayvanlar ormanlardadır?

-Kurtlar, tilkiler, kelebekler, leylekler, kargalar, kartallar ve arslanlar da ormanlardadırlar.

 

Anne- mother, mummy

Resim- picture

Bu- this

Ne- what

Minik- very little

Balık- fish

Nerede- where

O- it

Nehir- river

Yani- that is to say, namely;  i.e.

Su- water

Evet- yes

Sadece- only

Ya- and; what about

Renkli- coloured

Hayvan- animal

Kedi- cat

Büyük- big

Kaplan- tiger

Orman- forest

 

Hangi- which

Diğer- other

Kurt- wolf

Tilki- fox

Kelebek- butterfly

Leylek- stork

Karga- crow

Kartal- eagle

Arslan- lion

 

 

 

 

 

 

-Bu nedir?

-Bu temiz bir nehirdir.

-Bu meyveler nedir?

-Bunlar birkaç tane muzdur.

-Onlar nerededir?

-Onlar raflardadır.

 

-Bu meyve nasıl bir meyvedir?

-Bu meyve taze bir elmadır.

-Bu nedir? Ev değil midir?

-Evet, bu yeni ve komforlu bir evdir.

 

 

Bu- this

Ne- what

Temiz- clean

Bir- a, an

Nehir- river

Meyve- fruit

Birkaç- a few

Tane- count

Muz- banana

O- it

Nerede- where

Raf- shelf

 

Meyve- fruit

Nasıl- what kind (of)

Taze- fresh

Elma- apple

Ev- house

Değil- not

Evet- yes

Yeni- new

Ve- and

Komforlu- comfortable

 

 

 

 

 

 

-Bu tilki nerededir?

-Tilki kardadır.

-Bu nedir?

-Bu bir kelebektir. O çiçektedir.

 

Bunlar iki tane leylektir.

 

Bu bir arslandır.

 

Bu- this

Tilki- fox

Nerede- where

Kar- snow

Ne- what

Bir- a/ an

Kelebek- butterfly

O- it

Çiçek- flower

 

 

iki- two

Tane- count, number

Leylek- stork

Arslan- lion

 

 

 

 

 

 

Bu büyük ve yüksek bir kayadır. Kaya denizdedir.

Bunlar güzel ve minik balıklardır. Onlar da denizdedirler.

 

Bu ince ve uzun bir fidandır. Fidan denizdedir.

 

 

Bu aydır. Ay göktedir.

Bu- this

Büyük- big

Ve- and

Yüksek- high

Bir- a/ and

Kaya- rock

Deniz- sea

Güzel- beautiful

Minik- very little

Balık- fish

Da- too, also; and

Deniz- sea

 

ince- thin

Uzun- high; long

Fidan- little tree

Ay- moon

Gök- sky

 

 

 

 

 

 

 

 Bunlar, denizde iki

renkli balık.

 

Bu, ovada eski bir tren.

Bunlar, gökte bulutlar ve denizde kayalar.

 

Bu, yolda bir araba.

 

 

 

Bu- this

Deniz- sea

iki- two

Renkli- coloured

Balık- fish

Ova- field

Eski- old

Bir- a/ an

Tren- train

 

 

Gök- sky

Bulut- cloud

Kaya- rock

Yol- road, way

Araba- car

 

 

 

 

 

 

(The lessons go on on the next page "LESSONS OF TURKISH 2")

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Friends:

http://www.turkishlanguage.co.uk/

http://turkish2learn.com/

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦                                                                        ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

OTHER SUBJECTS:

 

Recent Videos

837 views - 2 comments
848 views - 0 comments
974 views - 0 comments
1041 views - 0 comments